SVETOVÝ DEŇ SŤAHOVAVÉHO VTÁCTVA 2016

SVETOVÝ DEŇ SŤAHOVAVÉHO VTÁCTVA 2016

Sviatok vtáčieho sťahovania (World Migratory Bird Day, Svetový deň sťahovavého vtáctva), ktorý si pripomíname od roku 2006, budú ľudia po celom svete oslavovať 10. mája. Každoročne je tento deň venovaný jedinečnému prírodnému divadlu - migrácii vtáctva. Milióny vtákov každý rok podnikajú ďalekú neľahkú a vyčerpávajúcu cestu z Afriky a iných krajín, aby sa vrátili na svoje hniezdiská a vychovali svoje mláďatá, s ktorými sa potom späť vracajú na zimoviská. Od polovice februára až do začiatku mája k nám z južnejších častí Európy a z Afriky postupne priletelo približne 100 sťahovavých druhov vtákov. Spomedzi sťahovavých druhov, ktoré sú u nás na hranici vyhynutia, je krakľa belasá. Rekordérom v migrácii je napríklad pobrežník hrdzavý, ktorý má jednu z najdlhších migračných trás z vtákov, až 16 000 kilometrov dvakrát ročne.

MONITOROVANIE SŤAHOVAVÝCH VTÁKOV a MODERNÁ TECHNIKA

Asi najsledovanejším sťahovavým vtákom na Slovensku je orol krikľavý pomenovaný ako "Anička", ktorej pracovníci Správy Tatranského národného parku v roku 2013 inštalovali minivysielačku. Pomocou nej sa podarilo získať aj tieto informácie. Zo Slovenska z Liptova pod Tatrami odletela orlica 16. septembra 2015 a od 3. marca 2016 začala letieť domov. Na lokalite sa objavila až 28. apríla. Na svojej ceste prekonala približne 8 000 km, 25 krajín a 3 kontinenty. Vysielačku na chrbte už nenosí od 8. apríla, tá jej pravdepodobne odpadla niekde v severnej Afrike. Za takmer tri roky sledovania jej neuveriteľného putovania medzi Liptovom a Južnou Afrikou nám poskytla unikátne informácie, ako dosiaľ žiadny iný slovenský orol krikľavý. Až nasledujúce dni ukážu, či sa Anička so svojím druhom rozhodne zahniezdiť aj tento rok. Majú k dispozícii nové hniezdo, ktoré jej pracovníci Správy Tatranského národného parku pripravili s predstihom. Let orlice Aničky si môžete prezrieť na http://spravatanap.sk/web.
Ďalším príkladom využitia modernej techniky bolo v roku 2008, kedy Ochrana dravcov na Slovensku samici sokola sťahovavého inštalovala satelitnú minivysielačku. Tá zachytila ako sokolica jedným dychom (v priebehu jedného dňa) preletela Stredozemné more a skončila v Nigérii. Od opustenia svojho hniezda prekonala vzdialenosť viac ako 3 tisíc kilometrov. V rámci projektu vysielačky boli nainštalované až 9 samiciam, ktoré potvrdili problém s vysokou úmrtnosťou na migračných trasách.

Orlica Anička, foto autor: Peter Vrlik

Orlica Anička, foto autor: Peter Vrlik

HLAVNÁ TÉMA V ROKU 2016

V tento deň sťahovavého vtáctva sa organizujú vo všetkých kútoch sveta verejné akcie v podobe rôznych festivalov vtáctva, vzdelávacích programov, prednášok a pozorovaní vtáctva v ich prirodzenom prostredí. Minulý rok sa na oslavách zúčastnilo 135 krajín. Hlavnou témou tohto ročníka je ... a keď obloha utíchne? Zastavme nezákonné zabíjanie a obchodovanie!
Sťahovavé vtáky boli kedysi synonymom pre bohatstvo a vnímané ako dar prichádzajúci z oblohy. Historicky, ľudia lovili vtáctvo z rôznych dôvodov, kvôli jedlu alebo športu, ale a v minulosti tieto činnosti boli vykonávané v udržateľnej miere. V mnohých prípadoch to však už nie je pravda.
Pozdĺž svojej trasy sú migrujúce vtáky vystavené mnohým prírodným, ale aj umelým prekážkam, ktoré postavil človek. Musia prekonať nedostatok potravy, ťažkosti so zmenšujúcimi sa vhodnými územiami pri zastávkach, stretnutia s predátormi, nepriaznivým počasím, vysoké a rozľahlé pohoria a rozširujúce sa púšte či iné prírodné bariéry. K týmto negatívnym vplyvom pristupuje ešte nelegálne zabíjanie vtákov počas migrácie, ich nelegálne držanie, chovanie v zajatí a obchodovanie s nimi.
K dispozícii je široká škála dôvodov nezákonného zabíjania a obchodovania s vtákmi, či už je to zabezpečenie živobytia, voľnočasové aktivity, organizovaný zločin (odstrel, odchyt, otrava, držba, vykrádanie hniezd, vyrušovanie počas hniezdenia), tradičné postupy a iné. Siete pozdĺž severného pobrežia Afriky zabíjajú milióny vtákov každý rok a to je len jeden príklad z mnohých. Prežitie vtáčích druhov je neisté, pretože musia, okrem priameho zabíjania, čeliť mnohým ďalším tlakom ako je napríklad strata alebo zhoršenie ich biotopov. Takýmto spôsobom aj taký bežný sťahovavý vták ako stehlík konôpka, stratil 50 % svojej populácie od roku 1980, alebo za rovnaké obdobie aj poľné vtáctvo stratilo 300 miliónov jedincov v Európe.

plagat

VTÁČIA KRIMINALITA NA SLOVENSKU

Všetky trestné činy, prípadne priestupky, ktorých obeťami sú vtáky, označujeme pojmom vtáčia kriminalita. Do tejto skupiny nelegálnej činnosti patria aktivity, v dôsledku ktorých dôjde, prípadne môže dôjsť k usmrteniu, zraneniu, držbe alebo inej ujme na jedincovi vtáčieho druhu, ale tiež k vyrušovaniu alebo zničeniu hniezda, či hniezdneho biotopu.
Na Slovensku sa problematike vtáčej kriminality venuje intenzívna pozornosť od roku 2002. Vďaka spolupráci štátnej správy, tretieho sektora, ale aj verejnosti, sa podarilo odhaliť množstvo prípadov. Podľa údajov od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, v roku 2012 v Nitre ponúkal páchateľ na predaj cez internet 2 kusy orešnice perlavej a 2 kusy čavky žltozobej (chovné páry). Za tento prečin mu bola udelená pokuta 200 eur.
Ďalej uvádzame niekoľko príkladov podľa údajov Ochrany dravcov na Slovensku. V roku 2007 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov streľby, kvôli ktorej 1 pár sokola rároha opustil hniezdisko, 3 myšiarky ušaté v inkubácii boli zabité a zabité boli aj 2 mláďatá sokola. V marci 2009 bol doslova masaker pri Jaslovských Bohuniciach, kedy bolo nájdených otrávených 22 jedincov dravcov (4 sokoly rárohy, 16 myšiakov hôrnych, 1 myšiak severský, 1 sokol myšiar). V roku 2010 bol postrelený sokol sťahovavý, po ošetrení a následnej starostlivosti bol vypustený do prírody. V marci 2013 neďaleko obce Voderady bolo nájdené nehybné telo samice orla kráľovského, ktorá sa otrávila v dôsledku konzumácie kontaminovanej návnady. V apríli 2013 bol nájdený otrávený orliak morský. Od roku 2000 do 2013 v rámci celého Slovenska bol zaznamenaný počet vtáčej kriminality u 57 druhov vtákov a 371 jedincov.
Poďme spoločne pracovať na ochrane sťahovavých vtákov proti nelegálnemu zabíjaniu a obchodovaniu!

Štátna ochrana prírody SR sa zapojí do osláv Svetového dňa sťahovavého vtáctva prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala 29. apríla pre žiakov 2. ročníka ZŠ Karpatská Žilina prezentáciu s aktivitami zameranú na ochranu vtákov, vrátene poznávania ich hlasov, pierok, hniezd, ako aj na prvú pomoc pre vtáky. Dňa 10. - 12. apríla uskutočnia výukový program Vtáci lesa pre žiakov MŠ Nezbudská lúčka, MŠ evanjelická Žilina a MŠ Veličná.
Správa TANAP uskutočnila 4. a 5. mája dvojdňový program pre výber žiakov zo ZŠ Dostojevského v Poprade a zo ZŠ Roztoky pri Prahe z Českej republiky. Obidva dni žiaci v okolí Prameništa v Tatranskej Lomnici a Kvetnici pri Poprade pozorovali a určovali druhy vtákov, ktoré uvideli. Po obede v Environmentálnej učebni si žiaci pozreli filmy o sťahovavých vtákoch, aj o orlici Aničke, vracajúcej sa z Afriky.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pripravuje na 10. mája v spolupráci s Centrom voľného času Maják Námestovo pre žiakov základných škôl akciu s názvom Ďaleko za obzorom, v rámci ktorej žiaci budú pozorovať vodné vtáctvo na Oravskej priehrade.
Správa Národného parku Slovenský kras 11. mája pripravuje pre žiakov 3. ročníka zo ZŠ Zakarpatská v Rožňave terénnu exkurziu do Krásnohorskej Dlhej Lúky spojenú s aktivitami na tému sťahovavého vtáctva. Dňa 12. mája na ZŠ Drienovec organizuje Bocianí deň, ktorý bude pozostávať z prednášky a premietania filmu o bocianovi bielom, ako aj stavanie bocianieho hniezda, kvízu o bocianovi, hre čo chutí bocianovi, hre rozkotúľané bocianie vajíčka, písaniu vtáčím brkom a pod.
Správa Pieninského národného parku 10. mája organizuje pre MŠ a 1. ročník ZŠ v Spišských Hanušovciach akciu a názvom Cestovatelia bez kompasu, na ktorej sa žiaci dozvedia prečo sú vtáky sťahovavé, ako nájdu správny smer domov, s akými prekážkami na svojej ceste domov sa stretávajú a pod. V blízkosti škôlky sa uskutoční pozorovanie bociana bieleho a belorítok. Podobné podujatie je pripravené aj na Správe PIENAP pre žiakov 1. ročníka ZŠ zo Spišskej Starej Vsi.
Správa Národného parku Slovenský raj uskutoční 11. mája pre žiakov I. stupňa ZŠ Ing. Kožucha zo Spišskej Novej Vsi na Plejsách pri Krompachoch prednášku spojenú s pozorovaním vtákov v okolí a hrami - samičky na hniezdach a vtáky a červy.
Správa Národného parku Poloniny 11. mája uskutoční pre žiakov a učiteľov zo ZŠ Zemplínske Hámre exkurziu po Náučnom chodníku Ruské. V dňoch 12. a 13. mája uskutoční pre žiakov zo ZŠ Komenského a zo ZŠ Budovateľská v Snine prednášky na tému Svetový deň sťahovavých vtákov spojené s rozvešaním búdok.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie organizuje v nedeľu 8. mája spoločne so ZO SZOPK Prievidza akciu pre verejnosť na Košských mokradiach. Exkurzia začne na Košských mokradiach severne od obce Koš, pokračovať záhradami a poliami v obci až do nivy potoka Metrbos s ďalším spektrom mokradí situovaných južne od obce. Exkurziu bude lektorovať Mgr. Tatiana Šolomeková PhD. a účastníci budú môcť pozorovať vodné a močiarne druhy vtákov, ako aj vtáctvo kríkov a záhrad.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica uskutoční 10. mája pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika v Trebišove tvorivé dielne na tému sťahovavé vtáky - vtáčí koncert.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty 10. mája pripravuje pre žiakov 5. a 9. ročníka z Cirkevnej spojenej školy v Humennom prezentáciu s besedou na tému Vtáctvo polí, lúk, lesov a žijúce pri vode a besedu na tému Chránené druhy živočíchov (vlk, rys, kamzík, norok, vydra, mačka, bocian, orol, výr, drop, hus, jastrab,bobor) s informáciou o tom, aké sú sancie za porušenie zákona 543/2002 na úseku druhovej ochrany. Dňa 11. mája uskutoční prezentáciu a aktivity pre žiakov zo ZŠ v Bukovciach, ktorí sa zapojili do ekovýchovného programu Bocian.
Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutočnilo 3. mája pre žiakov gymnázia J. A. Raymana v Prešove besedu na tému bociany spojenú s ich pozorovaním na hniezde.

Partnermi Svetového dňa sťahovavých vtákov sú:

unep Program OSN pre životné prostredie (UNEP)

cms Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor)

aewa Dohoda o africko-eurázijských sťahovavých vodných vtákoch (AEWA) prijatá v rámci Bonnského dohovoru

Výklad pri paneli 2 NCH Pramenisko, autor: M. Proháczková Výklad pri paneli 2 NCH Pramenisko, autor: M. Proháczková

Pozorovanie vtáctva pri Kvetnici pri Poprade, autor: M. Proháczková Pozorovanie vtáctva pri Kvetnici pri Poprade, autor: M. Proháczková

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://spravatanap.sk/web/index.php
http://vtaky.sk
http://www.vtaciakriminalita.sk/
http://www.worldmigratorybirdday.org/content/winners-2016-video-contest-world-migratory-bird-day

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...